Algemene voorwaarden JBN academie

Title

Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen abonnee en JBN Academie nadrukkelijk bekendgemaakt aan de abonnee en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van JBN Academie over de onlinecursus. De algemene voorwaarden zijn daarmee integraal van toepassing op alle (navolgende) overeenkomsten voor het volgen van onlinecursus(sen) die JBN Academie met de abonnee sluit.

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
JBN Academie: de eenmanszaak FotoJudith.nl, handelend onder de naam JBN Academie, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 24445759, in het vervolg JBN genaamd;
Abonnee: een natuurlijk persoon of bedrijf waarmee met JBN een overeenkomst wordt gesloten na het insturen van een inschrijving;
Inschrijving: een door de Abonnee (digitaal) ingestuurde en door JBN bevestigde aanmelding tot deelname van een online cursus waarmee sprake is van overeenkomst tussen Abonnee en JBN;
Onlinecursus: de cursus(sen), overige informatie en tips, die door JBN via haar website wordt aangeboden en waaraan een Abonnee kan deelnemen, waaronder opleidingen, video’s, teksten en de lay-out van de website;
Account: de persoonlijke digitale omgeving die de abonnee toegang geeft tot de onlinecursus;
Startdatum: de kalenderdatum waarop de Abonnee zich heeft aangemeld voor de onlinecursus via het online registratieformulier;
Cursusduur: een periode van 12 maanden gerekend vanaf de startdatum, waarop de abonnee recht heeft toegang tot de onlinecursus;
Auteursrecht (copywright): alle rechten die op basis van de Auteurswet toekomen aan JBN met betrekking tot de Onlinecursus, de Website en de via de Website openbaar gemaakte inhoud (content).

Overeenkomst (op afstand):

 1. de overeenkomst tussen JBN en de Abonnee op grond waarvan JBN zich verplicht tot het leveren van de online cursus onverminderd alle andere verplichtingen voor JBN en/of de Abonnee die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien;
 2. een Overeenkomst of Afstand die tot stand is gekomen, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt een of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals elektronische communicatie (e-mail).

Artikel 2 – Aanbod onlinecursus

Het aanbod over de te volgen onlinecursus vermeldt in ieder geval op duidelijke en op begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
a. de globale inhoud van de onlinecursus;
b. de prijs van de onlinecursus;
c. de wijze van betaling van de onlinecursus;
d. de minimale abonnementsperiode van de onlinecursus;
e. de activering en het startmoment van de onlinecursus;
f. de identiteit en het adres van JBN;
g. het recht van de Abonnee de overeenkomst om het abonnement op de onlinecursus binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. Door betaling van en eerste inlog bij de onlinecursus gaat de abonnee met JBN een overeenkomst aan;
 2. De Abonnee verklaart zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld voor de duur van de onlinecursus (middels het aanklikken van een daarvoor bestemd vakje bij aanmelding);
 3. Mochten er voor de gekozen onlinecursus nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie;
 4. De overeenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de Abonnee JBN heeft bereikt én JBN de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vindt direct na inschrijving per e-mail plaats;
 5. Bij inschrijving verbindt de Abonnee zich aan de JBN voor de duur van 12 maanden, over welke periode maandelijks abonnementsgeld is verschuldigd;
 6. Aansluitend wordt het abonnement automatisch voor telkens 1 maand verlengd;
 7. Er geldt ten alle tijden een opzegtermijn van 30 dagen.

Artikel 4 – Overeenkomst op afstand (herroepingsrecht)

 1.  Indien de Abonnee een particulier is, mag de Abonnee de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden;
 2. De abonnee maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode e-mail te sturen, waarin aangegeven wordt dat de overeenkomst ontbonden moet worden. JBN zal dit verzoek per mail bevestigen;
 3. Indien de abonnee al gestart is met een onlinecursus, dat wil zeggen een les heeft doorlopen, dan wordt er 35,00 euro aan licentiekosten in rekening gebracht;
 4. Indien de abonnee meerdere lessen heeft doorlopen dan is er geen restitutie van de gelden mogelijk, gezien de onlinecursus immers gestart is. Het abonnement loopt dan gewoon 12 maanden.

Artikel 5 - Voorwaarden gebruik onlinecursus

 1. De onlinecursus van JBN wordt geaccepteerd door de abonnee op het moment van levering;
 2. JBN streeft erna om haar levering van onlinecursus op een optimale wijze uit te voeren. Zij streeft erna om de onlinecursus 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar te hebben (met uitzondering van aangekondigd regulier onderhoud en/of onvoorziene storingen).
 3. De Abonnee is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de onlinecursus. JBN levert derhalve geen garanties met betrekking tot de werking van haar onlinecursus op de computersystemen van de gebruikers.
 4. Een persoonlijk inlogaccount mag niet worden gebruikt door meer dan één gebruiker. Ook is het niet toegestaan de inlogaccounts door te verkopen.
  Bij een vermoeden van deze overtreding van deze bepaling heeft JBN het recht om direct het desbetreffende account te blokkeren zonder dat daar een schriftelijke melding aan vooraf hoeft te gaan. Abonnee heeft in dergelijk geval geen recht op teruggave van reeds betaalde vergoedingen of op opschorting van haar betalingsverplichtingen.
 5. JBN garandeert dat de Abonnee zijn/haar gegevens in een technisch betrouwbaar systeem laat opslaan. Na afloop van de cursus en/of de onlinecursus kan de Abonnee zijn/haar gegevens zelf verwijderen. JBN garandeert dat daarna alle persoonsgegevens en/of gegevens in het kader van de uitvoering van de onlinecursus zijn verwijderd.

Artikel 6 -Toegang tot de onlinecursus

 1. De Abonnee meldt zich aan door een eigen account aan te maken en zijn gegevens te registreren op de manier zoals omschreven op de www.judithborremans.com/academie.
 2. De Abonnee staat in voor de juistheid van de door hem/haar ingevulde gegevens voor de registratie van het Account. De Abonnee verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De Abonnee die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het Account en het gebruik van de Onlinecursus uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de Abonnee.
 3. Na deze aanmelding krijgt de abonnee een bevestiging van deelname aan de betreffende onlinecursus. Bij deze bevestiging is een factuur gevoegd. De abonnee voldoet het verschuldigde eerste cursusgeld via een Idealbetaling (NL) of Bancontact (B).
 4. Vervolgbetalingen gedurende de eerste contractstermijn van 12 maanden gaan via automatisch incasso. Hiervoor is de Abonnee uitdrukkelijk akkoord gegaan bij het bestellen van de onlinecursus.
 5. Na ontvangst van de betaling krijgt de abonnee een automatisch aangemaakte bevestiging van ontvangst van het cursusgeld alsmede een link met mogelijkheid tot activering van de onlinecursus. De betaling moet te allen tijde hebben plaatsgevonden vóór de start van de onlinecursus.
 6. Met de activering krijgt de abonnee feitelijk toegang tot de onlinecursus van JBN. De datum van activering is tevens de startdatum van de onlinecursus van JBN.

Artikel 7 - Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten berusten bij JBN. Onder de hier bedoelde eigendomsrechten wordt verstaan: het auteursrecht, het databankrecht, het merkenrecht, het handelsnaamrecht en/of octrooirecht, alsmede overige rechten op en in verband met het cursusmateriaal;
 2. Het is de abonnee niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de JBN het cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.
 3. Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van de abonnee.
 4. Niets in de Overeenkomst en de Algemene voorwaarden kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot cursusmateriaal.

Artikel 8 -Geheimhouding/vertrouwelijke informatie

 1. JBN en de Abonnee zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen;
 2. De Abonnee dient bepaalde persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor een adequate uitvoering van de Overeenkomst. De verstrekte persoons – en financiële gegevens zullen door JBN alleen worden gebruikt voor het registreren van de aanmelding, de uitvoering van de onlinecursus en de betaling hiervan;
 3. JBN zal de de door de Abonnee verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen;
 4. De Abonnee geeft JBN toestemming voor de verwerking van uitsluitend die persoons- en financiële gegevens die noodzakelijk zijn voor de registratie van het Account en het gebruik en betaling van de onlinecursus (zie ook de privacy en cookieverklaring).

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de onlinecursus van JBN de uiterste zorg is nagestreefd, kan JBN niet instaan voor de afwezigheid van fouten in of de volledigheid van de onlinecursus van JBN. JBN is voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht, niet voor dergelijke fouten of onvolledigheden aansprakelijk;
 2. JBN is niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolledigheden, misbruik door derden of handelingen op grond van de inhoud van de aangeboden onlinecursus, en sluit derhalve alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en de aangeboden producten en onlinecursus.
 3. Indien JBN toch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van JBN beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. JBN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De abonnee vrijwaart JBN Academie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de abonnee toerekenbaar is.

Artikel 10 -Vrijwaringen

 1. JBN vrijwaart de Abonnee voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom zoals bedoeld in artikel 7 op door de Abonnee verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;
 2. JBN dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 11 - Overige bepalingen

 1. JBN is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen van de voorwaarden kunnen ook gelden ook ten aanzien van lopende overeenkomsten waarbij als uitgangspunt geldt dat de wijzigingen niet tot nadeel van al lopende abonnementen zullen strekken;
 2. JBN zal wijzigingen van de algemene voorwaarden alsmede de inwerkingtreding bekend maken v
  via e-mail en op via de website;
 3. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de overeenkomst betrokken Abonnee aldaar woonplaats heeft.
 4. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een onderhavig geschil in onderling overleg te beslechten.

Copyright JBN Academie vs. 03-2020